×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
(1) Bu Yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, Çankaya Üniversitesi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans düzeyindeki eşdeğer programları arasındaki yatay geçiş esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
(1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
(1) Bu yönergede geçen;
a) İlgili yönetim kurulu: Çankaya Üniversitesi fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,
b) İlgili Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ifade eder.
c) İlgili Yönerge: Çankaya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesini ifade eder.
d) MYO: Meslek Yüksek Okulunu,
e) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
f) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce yeterlik

İngilizce yeterlik
(1) Çankaya Üniversitesi dışından eğitim dili İngilizce olan programlarımıza başvuran öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemesi zorunludur.

(2) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim programlarından gelen veya ulusal/uluslararası kurumlar tarafından yapılan dil sınavlarına girmiş öğrencilerin başvuru sırasında sunmuş oldukları belgeleri, İngilizce Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Belgeleri yeterli görülmeyen veya Türkçe eğitim yapan programlardan gelen öğrenciler İngilizce yeterlik sınavlarına tabi tutulur.

(3) Programa kabul edildiği halde yabancı dil şartını yerine getiremeyen adaylar yatay geçiş hakkını kaybeder. Ancak, Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş kontenjanından başvuran adayların İngilizce hazırlık sınıfına kabulleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Ortalamaya Göre Yatay Geçiş

Yurt içi kurumlararası yatay geçiş kontenjanı ve başvuru koşulları
(1) Kurumlararası kontenjan, kayıtlı olduğu program ile başvurduğu programı eşdeğer olan öğrenciler için üst sınırları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjandır.

(2) Programların eşdeğerliğine, programların normal eğitim  süresi, puan türü, öğretim programı vb. özellikler göz önüne alınarak ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.

(3) Üniversitemiz ön lisans programlarının yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için Temmuz ayı içinde; üniversitemiz lisans programlarının ikinci ve üçüncü sınıfları için kontenjanlar ile başvuru ve değerlendirme takvimi de Temmuz ayı içinde Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.

(4) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir programda kayıtlı öğrenci statüsünde olması zorunludur. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında ön lisans programları için en az bir yarıyılı lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.

c) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

d) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan programlarımıza yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi için İngilizce Hazırlık Sınıfı tarafından yapılacak olan yeterlik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlarından Üniversitemiz Senatosu’nun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı almış olanların başvuru sırasında belgelemeleri şartı aranır.

e) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.29/4.00 (yüzlük sistemler için en az 60/100) olması zorunludur.

f) Genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları (e) fıkrasına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

g) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

h) Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçişlerde yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

ı) Kayıtlı oldukları programda burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

Kurum içi yatay geçiş kontenjanı ve başvuru koşulları
(1) Kurum içi yatay geçiş kontenjanı, Çankaya Üniversitesi içinden başvuru yapan ön lisans veya lisans öğrencileri için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır.

(2) Kurum içi yatay geçiş kontenjanı, kontenjan ilan edilen her yıl için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda öngörülen bölüm kontenjanının yüzde on beşini geçemez.

(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ile programların son dört yıla ait taban puanları, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.

(4) Bu madde kapsamında başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında ön lisans programları için en az bir yarıyılı lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.

b) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

c) Öğrencinin başvuru sırasında bir programda kayıtlı öğrenci statüsünde olması zorunludur. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

d) Üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSYS puanı, geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının aynı yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek olan öğrenci (Bu doğrultuda, öğrencinin mezun olduğu lise kolundan, geçmek istediği programa hangi AOBP veya OBP katsayısıyla öğrenci yerleştirildiği de dikkate alınır.) yatay geçiş yapmak için müracaat edebilir. Bu kapsamda kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencimiz için indirimli geçiş yapabilmenin koşulları iş bu yönergenin 10.Maddesinde düzenlendiği şekliyle uygulanmaktadır.

e) (d) fıkrasında belirtilen Üniversitemiz taban puan şartını sağlayamayan öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSYS puanının geçiş yapmak istediği programın eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekir. Öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs düzeyi, bu kapsamda geçtiği bölümde devam etmez.

f) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

g) Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçişlerde yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanı ve başvuru koşulları
(1) Yurt dışı yatay geçiş kontenjanı, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınan ve Türkiye dışında bir yükseköğrenim kurumunda, eşdeğer bir programda öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için ilgili yönetim kurullarının önerisi ve Üniversite senatosunun onayı ile belirlenen kontenjandır.

(2) Yurt dışı öğrenci kontenjanı, yurt içi kurumlararası kontenjanının yarısını geçemez. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

(3) Bu madde kapsamında başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin başvuru sırasında bir programda kayıtlı öğrenci statüsünde olması zorunludur. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında ön lisans programları için en az bir yarıyılı lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.

c) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

d) Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

e) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.29/4.00 (yüzlük sistemler için en az 60/100) veya eşdeğeri olması zorunludur.

f) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Üniversitemiz diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, (c) fıkrasında yer alan dönem/sınıf şartını taşıması halinde (e) fıkrasında yer alan başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

g) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz başarı sıralaması şartı aranmayan programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması ayrıca (c) fıkrası ile (e) fıkrasında yer alan koşulları taşıması gerekmektedir.

h) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için;

1) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve bu Yönergenin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

2) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

2.1. Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

2.2. Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması,

gerekir.

ı) Yurtdışındaki üniversitelerden Üniversitemiz diploma programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenciler yatay geçiş kapsamında değerlendirilerek intibakları yapılabilir. Ancak bu öğrencilerin Üniversitemiz lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul kriterlerinde yer alan SAT, GCE vb. uluslararası sınavlardan biri ile kabul edilmiş olması “Çankaya Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi”ndeki şartlar ile ayrıca (c) fıkrası ile (e) fıkrasında yer alan koşulları taşıması gerekmektedir. Bu öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

i) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

Özel durumlar için yatay geçiş kontenjanı ve başvuru koşulları
(1) Özel durumlar kontenjanı, gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvuruları kapsar ve belirlenen kontenjanlar dışında değerlendirilir.

a) Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri,

b) Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin, görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocukları,

c) Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocukları.

d) Özel durumlar kontenjanı, yurt içi kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının (en az 1 olmak kaydı ile) yüzde onunu geçemez.

2) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri başvurularında,

1) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

2) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında ön lisans programları için en az bir yarıyılı lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur.

3) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.29/4.00 (yüzlük sistemler için en az 60/100) veya eşdeğeri olması zorunludur.

4) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.

5) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

6)Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçişlerde yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocuklarının başvurularında;

1) Lise öğreniminin tamamını yurt dışında görmüş olanların Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuru koşulları sağlaması gerekir.

2) Lise öğrenimini Türkiye’de görenler ile lise öğreniminin bir kısmını yurtdışında görenlerin Yurt içi kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşulları sağlaması gerekir.

c) Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocuklarının başvuru yapabilmesi için yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş kontenjanı ve başvuru koşulları
(1) Merkezi Yerleşme Puanı ile yatay geçiş kontenjanı, öğrencinin yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, yatay geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının aynı yıla ait taban puanına eşit veya yüksek olduğu durumlar için üst sınırları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yatay geçiş kontenjanıdır.

(2) Kayıtlı olunan programın yerleştirme puan türüne bakılmaksızın, aşağıdaki şartları sağlayan öğrencinin, merkezi yerleştirme puanı ile kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş yapma hakkı vardır.

(3) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için, yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, yatay geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının aynı yıla ait taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.

(4) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapılmak istenen program, hangi puan türü ve merkezi yerleştirme sistemi (YGS, LYS veya DGS) ile öğrenci alıyorsa, o puan türü ve sistemi esas alınarak yatay geçiş yapılabilir.

(5) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği Üniversitemiz lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekir; ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamaz.

(6) Bu madde kapsamında kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencimiz için indirimli geçiş yapabilmenin koşulları iş bu yönergenin 10.Maddesinde düzenlendiği şekliyle uygulanmaktadır.

(7) Bu madde kapsamında kurumlararası yatay geçiş yapacak öğrencimiz için indirimli geçiş yapabilmenin koşulları iş bu yönergenin 10.Maddesinde düzenlendiği şekliyle uygulanmaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçişlerde İndirim Koşulları

Geçişlerde indirim koşulları
(1) Kurum içi geçişlerde ÖSYS yerleştirme bursunu geçiş yaptığı bölüme indirim olarak taşıma koşulları:

a) Üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSYS puanı, geçmek istediği Üniversitemiz programının aynı yıldaki ve aynı burs düzeyindeki taban puanına eşit veya daha yüksek olan öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs düzeyi, geçiş yaptığı bölümde aşağıdaki (Akademik genel not ortalaması dilimlerine göre Üniversite indirim oranları) tabloda belirtildiği şekilde uygulanır. Örneğin: %25 burslu okuyan öğrencinin ÖSYS puanı geçiş yapmak istediği programın aynı yıldaki %25 burslu taban puanına eşit veya daha yüksek ise ve aynı zamanda başvuru sırasındaki Akademik Genel Not Ortalaması en az 2.50/4.00 ise %25 indirimli olarak geçiş yapabilir.

b) Yerleştikleri burs düzeyi ile aynı burs düzeyinde öğrenci kontenjanı bulunmayan bir programa geçmek isteyen öğrenciler, eğer ÖSYS puanları geçmek istedikleri programa daha üst bir burs kategorisinde yerleşmeye yeterli ise yerleştiği bölümdeki burs düzeyi, geçiş yaptığı bölümde aşağıdaki (Akademik genel not ortalaması dilimlerine göre Üniversite indirim oranları) tabloda belirtildiği şekilde uygulanır. ÖSYS ile yerleştikleri bölümdeki var olan burs düzeylerinin üzerinde bir indirim oranına yükseltilmez. Örneğin: %25 burslu okuyan öğrencinin geçmek istediği programın %25 burslu kontenjanı bulunmuyor fakat %50 burslu kontenjanı bulunuyorsa ve öğrencinin puanı o programın %50 burslu programına geçiş yapmak için yeterli ise ve aynı zamanda başvuru sırasındaki Akademik Genel Not Ortalaması en az 2.50/4.00 ise %25 indirimli olarak geçiş yapabilir. İndirim oranı %50’ye yükseltilmez.

c) Üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSYS puanı, geçmek istediği Üniversitemiz programının aynı yıldaki daha alt bir burs veya burssuz kategorisinde yerleşmeye yeterli olan öğrencinin Akademik Genel Not Ortalamasına bakılmaksızın var olan burs düzeyi, bu kapsamda geçtiği bölümde devam etmez.

d) Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitimini sürdüren öğrenci iş bu yönergenin 10.Maddesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanı ve Başvuru Koşullarına göre yatay geçiş için müracaat ettiğinde ÖSYS ile yerleştiği bölümdeki burs düzeyi, bu kapsamda geçtiği bölümde devam etmez.

Akademik genel not ortalaması dilimlerine göre Üniversite indirim oranları:

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” padding_right=”20px” padding_left=”20px” ][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]
ÖSYS Bursluluk Statüsü Genel Not Ortalama Dilimleri * Üniversite İndirim Oranı
%100 GNO >= 2.50 / 4.00 % 100
GNO 2.00 – 2.49 / 4.00 % 60
GNO <= 1.99 / 4.00 % 0
%50 GNO >= 2.50 / 4.00  % 50
GNO 2.00 – 2.49 / 4.00 % 30
GNO <= 1.99 / 4.00 % 0
%25 GNO >= 2.50 / 4.00 % 25
GNO 2.00 – 2.49 / 4.00 % 15
GNO <= 1.99 / 4.00 % 0

* İndirim yalnızca Güz ve Bahar dönemlerinde ödenecek ücretlerde geçerlidir.

(2) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar arası yatay geçiş yapacak adaylar için Üniversitemize indirimli geçiş yapabilmenin koşulla:

a) Başvurduğu Üniversitemiz programının %50 Burslu taban puanı ve üzeri puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 İndirim,

b) Başvurduğu Üniversitemiz programının %25 Burslu taban puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) %25 İndirim verilecektir.

c) Üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSYS puanı, geçmek istediği programın aynı yıldaki daha alt bir burs veya burssuz kategorisinde yerleşmeye yeterli olan öğrencinin var olan burs düzeyi, bu kapsamda geçtiği bölümde devam etmez.
ALTINCI BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme ve İntibak İşlemleri

Başvuru tarihleri, koşulları ve gerekli belgeler
(1)   Kayıtlı oldukları programa ÖSYS ile yerleştirilmiş olan adaylar, üniversiteye yerleştikleri yıla ait ÖSYS belgesi ile başvurmak zorundadır.

(2)   Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı oldukları programa yurt dışından öğrenci kontenjanından başvuru yaparak kabul edilmiş adaylar ile yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan başvuran adaylar, Çankaya Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesinde belirtilen belgeler ile başvurmak zorundadır.

(3)   Yatay geçişte göz önüne alınacak YGS/LYS puan türü, başvurulan programın yerleştirme puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu YGS/LYS puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan türdeki puanı göz önüne alınır.

(4)   Kurumlar arası kontenjana başvuracak adaylar için öngörülen asgari YGS/LYS puanına ilişkin koşullar ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir.

(5)   Meslek Yüksekokulu programlarına yatay geçiş yapmak için başvuranlarda 4702 sayılı Kanun gereği YGS/LYS puanı şartı aranmaz.

(6)   Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilirler.

(7)   YGS/LYS veya eşdeğeri puanlara ilişkin belgeler başvuru sırasında sunulur. Bu sonuçlar ilgili akademik kurullarda yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin başarı sıralamasında kullanılır.

(8)   Yaz Okulunda alınan dersler ve notları bunu izleyen Güz yarıyılı başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

(9)   Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar eksiksiz teslim edilmesi gerekir.

(10)  Başvuru tarihleri, ilgili yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversite tarafından ilgili internet adreslerinde ilan edilir.

Ön değerlendirme
(1)  Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz, ilgili akademik birimlere iletilmez ve ret nedenleri hakkında kişiye bilgi verilir.

Değerlendirme
(1)  Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kuruluna sunulur.

(2)  Değerlendirmelerde, adayların genel not ortalaması, üniversiteye giriş sınav puanı, program uyumu ve benzeri ölçütler göz önüne alınarak sıralanır ve buna göre değerlendirilir.

(3)  Kabul ve ret kararları ilgili yönetim kurulu tarafından alınır.

İntibak işlemleri ve azami süre
(1) Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

ÖSYS Başarı Sıralaması Baraj Değerleri
(1) Her türlü yatay geçiş işlemlerinde YÖK tarafından belirlenip ilan edilen bölüm veya programlara ait Hukuk 150 000, Mühendislik 240 000, Mimarlık 200 000 ve bunun gibi ÖSYM Başarı Sıralaması Baraj Değerleri esas alınır.

Sonuçların ilanı
(1)  Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi ilgili internet adresinde duyurulur.

Öğrenim ücreti ve diğer ücretler
(1)  Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük
(1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
(1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

Üniversitemize yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi web sayfamızın duyurular kısmında ilan edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1)  Yatay Geçiş Başvuru Formu

(2)  Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli)

(3)  Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

(4)  ÖSYS Sonuç Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin onaylı sureti.

(5)  Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (onaylı kapalı zarf içerisinde).

(6)  Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir onaylı belge.

(7)  Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edecekleri Lise Diploma Denklik Belgeleri.

(8)  Lise diplomasının onaylı fotokopisi. Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.

(9)  İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge.

(10) Üniversite Denklik (tanınırlık) belgesi (Yurt dışından başvuru yapacak öğrenciler için)

(11) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik kesilme nedenlerinin belgelenmesi.

(12) Yurtdışındanki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı.

(13) Çankaya Üniversitesi banka hesabına yatırılan başvuru ücretini gösterir banka dekontu.

Diğer Bilgiler

(1)  Birden fazla program için başvuran adayların, her program için ayrı başvuru ücreti ödemeleri, başvuru formu doldurmaları ve her başvuru formuna not durum belgesi eklemeleri zorunludur. Not durum belgesi, bir başvuruya orjinal, diğerlerine fotokopi olarak eklenebilir.

(2)  Not durum belgesinde mutlaka Genel Not Ortalamasının belirtilmesi gerekmektedir.

(3)  Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri dökümanın eklenmesi yararlıdır.

(4)  Başvuran adayların İngilizce dil belgeleri Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı tarafından incelenir ve gerekli görülen adaylar İngilizce Yeterlik Sınavı’na tabi tutulur. Programa kabul edildiği halde Çankaya Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan adaylar yatay geçiş hakkını kaybeder.

(5)  Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

(6)  Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilan edilen tarihler arasında aşağıdaki adrese yapılacaktır.

T. Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şubesi
Adayların yukarıda belirtilen belgeler ve başvuru formu ile birlikte ilan edilecek tarihler arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]